Liquiditeitsplanning

Een liquiditeitsplanning is een prognose van de inkomende en uitgaande geldstromen van een onderneming gedurende een bepaalde periode (de planningshorizon). Met behulp van een liquiditeitsplanning wordt duidelijk hoe de financieringsbehoefte en het saldo liquide middelen zich gedurende de planningshorizon zullen ontwikkelen. De liquiditeitsplanning is dus de vertaling van de voorgenomen bedrijfsactiviteiten van de onderneming naar financiële stromen en posities.

Liquiditeitsplanning is vooral noodzakelijk bij de uitvoering van het treasury-beleid. Allereerst volgt uit een liquiditeitsplanning welke middelen nodig zijn om de directe verplichtingen, zoals rekeningen en salarissen, tijdig te betalen. Daarnaast geeft een liquiditeitsplanning inzicht in het financieringstekort (of -overschot) in de komende periode. Dit is bepalend voor de aan te trekken leningen of beleggingen en beïnvloedt dus direct het renteresultaat.

TaxPC is een jong en dynamisch administratie-, belastingadvies- en vastgoedadvies-kantoor gesitueerd in het Zuid Limburgse Maastricht dat zich vooral richt op het groeiende midden- en kleinbedrijf.

Wilt u meer informatie over liquiditeitsplanning?
Zie ook:
Register Belastingadviseurs
Gemeente Maastricht
Open universiteit
Register Financial Controllers Open Universiteit